M

Menu

Начало

Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:32019L1937

 

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения:
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137231156

 

Закон за защита на личните данни:
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1194

 

Закон за медиацията:
https://www.justice.government.bg/home/normdoc/2135496713

 

Закон за правната помощ:
https://mjs.bg/home/normdoc/2135511185

 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

Директива (ЕС) 2016/680 – Защита на личните данни, използвани от полицейските и наказателноправните органи (2018):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/LSU/?uri=celex:32016L0680

 

Закон за защита на класифицираната информация:
https://lex.bg/laws/ldoc/2135448577

 

Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (текст от значение за ЕИП):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32018R1725