M

Menu

Начало

Какви са предимствата за организацията при наличие на вътрешна система за подаване на сигнали?

Превенция и смекчаване на финансови загуби и отговорност

  • Ранното разкриване на нередности дава възможност на организацията своевременно да откоригира неправомерното поведение и да пренасочи създалата се ситуация в правилна посока, преди тя да ескалира до реално извършено закононарушение.
  • Дава се възможност за доброволно сигнализиране до съответните регулаторни и контролни органи, преди същите да инициират съответни противодействия, достигайки до неблагоприятното заключение, че организацията е пропуснала момента да действа.
  • Знаейки за наличието на системата, само по себе си, може да обезсърчи индивидите да злоупотребят, от страх да бъдат разкрити (докладвани), както и да възпрепятства или смекчи финансови загуби от извършените измами, и последващи задължения, в т.ч. административни наказания и глоби.  

Подобряване и оптимизиране на вътрешните политики и процедури

  • Повдигнатите въпроси, въз основа на споделената информация през системата, дават възможност на организацията да подобри своите политики и процедури, както и да идентифицира слабите моменти, с оглед на това да насочи повече ресурси в посока намаляване на риска.

Укрепване на репутацията и намаляване на репутационните щети

  • Нарушаването на Етиката и посегателството върху национално законодателство и Актовете на Европейския съюз могат да разрушат организационната система от изградени ценности и да доведат до много тежки последствия, в т.ч. намаляване на инвестициите, загуба на печалба и занижен морал сред персонала. Използването на вътрешен канал за комуникация на нарушения би могло да играе превантивна роля и/или да намали последващи репутационни щети за организацията.

Подобряване на организационната култура

  • С насърчаването на корпоративната отговорност, от страна на висшия мениджмънт, да се използва вътрешната поверителна система за докладване на нарушения, се цели изграждане на организационна култура на доверие, откритост и отчетност, която от своя страна да допринесе за повишаване на положителното въздействие върху персонала при изпълнение на неговите работни ангажименти.

Какво предоставя вътрешната система за подаване на сигнали на лицата, сигнализиращи за нарушения?

Поверителност и защита на личните данни

  • Без изричното съгласие на сигнализиращият за нередности, неговата идентичност и лични данни (това е информацията, от която самоличността на сигнализиращия може да бъде директно или индиректно идентифицирана) не следва да бъдат разкривани от лицата, оправомощени да получават, проверяват и проследяват сигналите.

Възможност за анонимност при подаване на сигнал за нарушение

  • Вътрешната система за поверително докладване дава още една възможност за защита – приемане и проследяване на анонимни сигнали за нарушения. Този тип сигнали могат да окуражат лицата, които изпитват страхове и притеснения по ред причини, да споделят за съществуващ проблем без да разкриват самоличността си. Анонимно подадените сигнали обаче, не могат да бъдат основание за образуване на производство.

Превенция по отношение на отмъстително поведение

  • С въвеждането на системата, организацията е поела ангажимент да забрани и предотврати каквито и да било изяви на последващо отмъстително или пагубно поведение, което предполага, че хората които работят за нея, под каквато и да било форма, ще се въздържат от вредно, респ. отмъстително поведение.

Механизми за подкрепа и защита при жалби за отмъстително поведение

  • Вътрешната система за сигнализиране предоставя механизми за изпълнимост, прозрачност и навременност при получаването и проследяването на жалбите за отмъстително и/или пагубно поведение, за претърпени имуществени и неимуществени вреди, в т.ч. намеса и нарушаване на конфиденциалността. Тези механизми дават възможност за санкциониране на извършителите, както и осигуряване на обезщетение и други компенсации на засегнатите лица, сигнализирали или помогнали да се подаде сигнал за нарушение, включително и защита чрез алтернативни средства – леснодостъпна информация и безплатни съвети относно процедурите и средствата за правна защита.