M

Menu

Начало

Настоящият терминологичен речник е пряко свързан с приложното поле на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза.

 

„ВЪНШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ“ е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения на компетентните органи.

„ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ“ е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на даден правен субект в частния или публичния сектор.

„ДОСТАТЪЧНО ДАННИ“ са данните, от които може да се направи основателно предположение за извършено нарушение, което попада в приложното поле на Директивата и свързаната с нея нормативна уредба.

“ЗАСЕГНАТО ЛИЦЕ” е физическо или юридическо лице, което се посочва при подаването на сигнала или при публичното оповестяване на информация като лице, на което се приписва нарушението или с което това лице е свързано.

„ИНФОРАМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ“ е информацията, включително основателни  подозрения, за действителни или потенциални нарушения, които са извършени или е много вероятно да бъдат извършени в организацията, в която работи или е работило сигнализиращото лице, или в друга организация, с която то е или е било в контакт по време на работата си, както и за опити за прикриване на нарушения.

„КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН“ е всеки национален орган, който е определен да приема сигнали чрез канала за външно подаване и да дава обратна информация на сигнализиращите лица и/или е определен да изпълнява задълженията, свързани с последващи действия и неговата проверка.

„ЛИЦА СВЪРЗАНИ СЪС СИГНАЛИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ“ са трети лица, които могат да бъдат подложени на ответни действия, с цел отмъщение в работен контекст, като колеги или роднини без ограничение в степените.

„НАРУШЕНИЯ“ са действия или бездействия, които са незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актове на Европейския съюз в областите изрично посочени в Директивата или такива, които противоречат на предмета или на целта на правилата в актовете на Европейския съюз и посочените области.

“НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ” е всяко вмешателство в личното пространство по смисъла на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации. 

„ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ“ е предоставянето на сигнализиращото лице на информация за действието, което е предвидено или е вече предприето като последващо действие, както и за основанията за въпросното последващо действие.

„ОТВЕТНИ ДЕЙСТВИЯ, С ЦЕЛ ОТМЪЩЕНИЕ“ е всяко пряко или непряко действие или бездействие, което настъпва в работен контекст, предизвикано е от вътрешно или външно подаване на сигнал или от публично оповестяване , и което причинява или може да причини неоправдана вреда на сигнализиращото лице.

ОТХВЪРЛЯНЕ е действие или бездействие с цел изолиране на лицето, подало сигнал или публично оповестило информация за нарушение от професионалната среда.

„ОЧЕВИДНО МАЛОВАЖНО НАРУШЕНИЕ“ е налице, когато извършеното нарушение разкрива явно незначителна степен на обществена опасност с оглед на липсата или незначителността на вредните последици.

“ПОВТОРНО” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

„ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ“ е всяко действие, предприето от лицето, приемащо сигнала, или от компетентен орган с цел оценка на точността на представените в сигнала твърдения и по целесъобразност с цел третиране на сигнализираното нарушение, включително чрез действия като вътрешна анкета, разследване, наказателно преследване, действия за обезпечаване на средства или приключване на процедурата. 

“ПРЕДПРИЯТИЕ” е всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.

„ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ“ или „ДА БЪДЕ ОПОВЕСТЕНО ПУБЛИЧНО“ е публично предоставяне на информация за нарушения.

„РАБОТЕН КОНТЕКСТ“ са настоящи или минали работни дейности в публичния или в частния сектор, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на ответни действия с цел отмъщение, ако подадат такава информация.

“РАБОТОДАТЕЛ” е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово и служебно правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие – ползвател.

„СИГНАЛ“ или „ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ“ означава устно или писмено предаване на информация за нарушения.

„СИГНАЛИЗИРАЩО ЛИЦЕ“ е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушения, получена в контекста на свързаните с неговата работа дейности.

„ТЕЖКО НАРУШЕНИЕ“ е налице, когато извършеното нарушение оказва или би могло да окаже значително и трайно във времето отрицателно въздействие върху обществения интерес.

„ТРАЕН НОСИТЕЛ“ е всеки носител на информация, даващ възможност на лицата, задължени да създадат канали за вътрешно подаване на сигнали за нарушения или съответния компетентен орган, в чиито компетенции е да приема сигнали постъпващи по  канала за външно подаване да съхраняват информация, който позволява лесното ѝ използване в бъдеще за период, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация.