M

Menu

Начало

Какво представлява вътрешната система за подаване на сигнали за нарушения - Confidential Reporting System?

Подаването на сигнали (whistleblowing) е изключително важен инструмент за превенция и пресичане на корупционни практики, разобличаване на финансови и данъчни измами и др. нарушения, които застрашават обществената сигурност и здраве, финансовия интегритет и върховенството на закона.

Именно хората, които работят за дадена частна или публична организация или са в работен контакт с такава, често са първите, които научават за възникнали заплахи или за нанесени вреди, водещи след себе си в много от случаите до необратими последствия, както за самата организация, така и за обществения интерес като цяло.

Системата за поверително подаване на сигнали Confidential Reporting System е специално изграден вътрешен канал за сигнализиране за извършени или предстоящи нарушения на българското законодателство и Актовете на Европейския съюз, в рамките на организацията, който е проектиран на базата на разписаните изисквания на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, имплементирана в националното ни законодателство чрез Закона за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нередности. 

При  изграждането на СИСТЕМАТА, създателите ѝ TRANSPARENCY INTERNATIONAL – BULGARIA и “НАРРУ COMPANY” LTD си поставят за цел – управленският ѝ процес да гарантира всеобхватност, цялостност и поверителност на протичащата през нея информация. Създадена е организация, позволяваща въвеждането на такива технически средства за обработката на постъпващите данни, които да гарантират защита на самоличността на лицата, чрез анонимизиране на личните данни, включително чрез криптографски методи и средства, както и възпрепятстван достъп на неоправомощени лица до постъпилата информация.  Това е предпоставка за осигуряване на едни от основните предимства на вътрешната СИСТЕМА ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ, а именно:

   • СИГУРНОСТ, (гарантираща)

   • ПОВЕРИТЕЛНОСТ (означаваща)

   • ЗАЩИТЕНОСТ

  Чрез въвеждането на Confidential Reporting System организацията осигурява на своите служители и партньори не само сигурност в работен аспект, но и защита на тяхната самоличност.

   

  Кои бизнеси и организации трябва да поддържат система за поверително докладване на сигнали?

  • Работодатели в публичния сектор, включително общините;
  • Работодатели в частния сектор с 50 и повече служители;
  • Работодатели в частния сектор независимо от броя служители, ако предметът им на дейност попада в приложното поле на актовете на ЕС.